Ultra Wave To Text

Ultra Wave To Text

Một ActiveX phần nào cải đạo làn sóng để văn bản bằng bài diễn văn chương trình nhận diện
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
1.5
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ 1 MB
Ultra Wave To Text Phần là một tiêu chuẩn ActiveX thành phần đó cải đạo làn sóng để gửi tin nhắn bằng tiểu bang của nghệ thuật và văn chương trình nhận diện động cơ. Nó có thể dễ bị thâm nhập vào các ứng dụng được viết trong ngôn ngữ hỗ trợ ActiveX Phần như Thấy C, Visual Basic, Delphi, C xây dựng, .Lưới ngôn ngữ, cà phê đây, tập lệnh như Perl, Php, Python.\n\nYou có thể danh sách những SAPI5 bài diễn văn recognizers đang cài đặt vào hệ thống của chúng ta.
Thông tin được cập nhật vào: